هنر ادغام طراحی، مهندسی و کیفیت

تلرانس | هنر ادغام طراحی، مهندسی و کیفیت

چند کلمه

درباره ما

شـرکت تلرانـس Tolerance در سـال 1363 بـا کمـک گروهـی از مهندسـان و طراحـان برجسـته در حـوزه طراحـی و تولیـد انـواع یـراق‌آلات سـاختمانی تاسـیس شـد.
همـگام بـا رشـد و توسـعه پرشـتاب ایـن صنعـت در دنیـا، تلرانـس بـا بهـره‌گیـری از دانـش مهندسـان برجسـته و کارگـران سـخت‌کوش موفـق بـه جـذب سـهم بزرگـی از بـازار داخـل و تعـدادی از کشـورهای ادامه در صفحه درباره ما …

about-us
این چیزیه که ما انجام می‌دهیم

محصولات

بخش‌های تلرانس

از بخش‌های ما بیشتر بدانید

تمامـی مراحـل تولیـد شـامل طراحـی، سـاخت و مونتاژ قطعـات در داخـل شـرکت تلرانـس انجـام می‌گـردد.

طراحـی و قالبسـازی

ایـن شـرکت در مراحـل (طراحـی و قالبسـازی) دسـتگیره بنابـر طــرح نهایــی محصــول بــا اســتفاده از به‌روزتریــن تکنولـــوژی‌هـای ایرانـی اقـدام بـه سـاخت قالـب مـی‌نمایـد.

دایکاست

شــرکت تلرانــس بــا دارا بــودن بــه‌روزتریــن ماشــین‌آلات (هــات چمبــر، کلــد چمبــر) و اســتفاده از مرغوبتریــن مــواد اولیــه (زامــاک) محصــوالت خــود را تولیــد می‌نمایــد.

پرداخـت و گیلانـس

جهــت بدســت آوردن ســطحی صــاف و بــراق، مراحـل (پرداخـت و گیالنـس) بـا دقـت بسـیار بالا انجــام می‌گــردد.

آبــکاری

هـدف از ایـن مرحلـه، ایجـاد لایـه پوششـی شـفاف بـا طیـف رنـگ‌هـای متفـاوت بـر روی قطعـات اسـت.
تمامــی مراحــل آبــکاری از جملــه مــس، نیــکل، کــرم و … بــا به کارگیــری بــه‌روزتریــن تکنولوژی‌هــای دنیــا در شــرکت تلرانــس انجــام می‌شــود.
بــرای ایــن شــرکت بســیار حائــز اهمیــت کــه بــا اســتفاده از پیشــرفته‌تریــن سیســتم‌هــای تصفیــه پســاب، آلایندگــی محیــط زیســت را در مجموعــه کارخانــه بــه صفــر برســاند.

حکاکی

حــک کــردن نــام شــرکت بــر روی محصــوالت، خــود نشــانگر اطمینــان از مراحــل عملیــات ســاخت محصــول می‌باشــد.
شــرکت تلرانــس تمامــی محصــولات خــود را بــا درج نــام شــرکت به‌وســیله دســتگاه لیــزر نشــانه‌گــذاری می‌نمایــد.

بسته‌بندی

بــا بهره‌منــدی از پرســنل مجــرب و کارآزمــوده در کنــار تجهیــزات و لـوازم مناسـب، تمامـی محصـولات در واحـد مونتـاژ شـرکت تلرانـس و بــا نظــارت کامــل و دقیــق واحــد کنتــرل کیفــی، مونتــاژ و بســته‌بنــدی می‌شــود.

PVD

شـــرکت تلرانــس بــا دارابــودن به‌روزتریــن دســــــتگاه PVD (پوشــش‌دهی در خلا بــا پوشــش‌های تیتانیــوم) اقــدام بــه پوشــش‌دهــی و آبــکاری نهایــی قطعــات نمــوده تــا بــا بکارگیـری از ایـن سیسـتم نویـن بهتریـن کیفیـت آبــکاری کــه دارای عمــر طوالنــی، طیــف رنگــی متنــوع، ضخامــت مناســب و خــش‌ناپذیــری کامــل را ارائــه می‌نمایــد.

PVD

ایــن بخــش بــه دلیــل انجــام فرآیندهــای نانــو، دارای
گواهینامــه نانــو از ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو کشــور می‌باشــد.
PVD تنهــا روش پوشــش‌دهــی اســت کــه میــزان ایجــاد آلایندگـی و پسـماند آن صفـر اسـت و بـه همیـن منظـور در گــروه فرآیندهــای دوســتدار محیــط زیســت قــرار می‌گیــرد.

اسکرول به بالا