هنر ادغام طراحی، مهندسی و کیفیت

تلرانس

شرکت تلرانس

هنر ادغام طراحی، مهندسی و کیفیت

شـرکت تلرانـس Tolerance در سـال 1363 بـا کمـک گروهـی از مهندسـان و طراحـان برجسـته در حـوزه طراحـی و تولیـد انـواع یـراق‌آلات سـاختمانی تاسـیس شـد.
همـگام بـا رشـد و توسـعه پرشـتاب ایـن صنعـت در دنیـا، تلرانـس بـا بهـره‌گیـری از دانـش مهندسـان برجسـته و کارگـران سـخت‌کوش موفـق بـه جـذب سـهم بزرگـی از بـازار داخـل و تعـدادی از کشـورهای همسـایه گردیـد.
خدمــات قبــل و پــس از فــروش، ســرعت و ســهولت در نحــوه ارتبــاط بــا مشـتریان محتـرم و نماینـدگان فـروش باعـث گردیـد کـه اکنـون پـس از 35 سـال فعالیـت و بیـش از 400 نماینـده فـروش در داخـل، تلرانـس بـه عنـوان یکـی از مهـم‌تریـن و تاثیـر‌گذارتریـن تولیـدکننـدگان ایـن محصـولات در کشــور شــناخته شــود و علاوه بــر کارآفرینــی نقــش عمــده‌ای در توســعه ایـن صنعـت در کنـار سـایر همـکاران ایفـا مـی‌نمایـد.
مفتخریـم کـه کلیـه فرآیندهـای تولیـد اعـم از دایکاسـت، پرسـکاری، آبکاری، پولیـش و بسـته‌بنـدی کاملا ایرانی اسـت.
در زمینـه طراحـی نیـز طبـق برنامـه دراز مـدت درصـدد تولیـد طـرح‌هـای ایرانـی مـورد پسـند شـما مشـتری محتـرم هسـتیم.

شرکت تلرانس

محصولات تولیدی شرکت شامل

دستگیره‌های درب

ورودی | آپارتمانی | سرویس

دستگیره‌های کمدی و کابینتی

قلاب آویز لباس

شماره پلاک منازل

سیلندر سرویس

اسکرول به بالا