Moscow-Expo-Center-Logo

نمایشگاه ملی ایران در روسیه – 2016

شرکت تلرانس در نمایشگاه ملی ایران در روسیه که از تاریخ 22 اردیبهشت 1395 تا 24 اردیبهشت 1395 در مرکز نمایشگاهی Moscow Expo Center برگزار شد حضور داشت.

این نمایشگاه در تاریخ 22 اردیبهشت 1395 در روسیه افتتاح گردید.

تصاویر زیر غرفه شرکت تلرانس رد روز اول برگزاری می باشد.